Prayer to the Universe

Prayer to the Universe Re-ahib Shellalwar soqbet Ish’bar Seqqara melwat soneb Ha’ianu kin, Halleiwa Hormet akun shishak Hesh kunar Hesh aktum Seq’bar ellah set (Ancient Prakrit language. Phonetic transliteration)

Read more